მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების წარმოშობისთვის

აუცილებელია უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია ! ქვემოთ მითითებული დოკუმენტები საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველია.

სანამ საჯარო
რეესტრში წახვალთ

თან აუცილებლად უნდა იქონიოთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობა
  • საკადასტრო აზომვითი ნახაზი

განცხადების სტატუსის შემოწმება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ თქვენ მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო განცხადებაზე მინიჭებული უნიკალური 12 ნიშნა კოდით თვალყური ადევნეთ რეგისტრაციის პროცესს.