მოცემულ საიტზე წარმოდგენილი მონაცემები აღებულია საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროდან, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ გვერდიდან - napr.gov.ge.

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ვ“ ​პუნქტის თანახმად, მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია თუ “მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა.